AEG A92300HLW0 Freezer käyttöohje

Käyttöohje laitteen AEG A92300HLW0 Freezer

AEG A92300HLW0 Freezer käyttöohje

Otteita sisältö

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 1

A92300HLW0NL GebruiksaanwijzingEN User manualFR Notice d'utilisationDE Benutzerinformation2173147

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 2

2www.aeg.comINHOUD1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 3

NEDERLANDS1.3VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENIn het belang van uw veiligheid en omeen correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens hetapparaat te installeren en in gebruik tenemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondigdoorleest. Om onnodige vergissingenen ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensendie het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en deveiligheidsvoorzieningen. Bewaar dezeinstruct

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 4

4www.aeg.com– de ruimte waar het apparaat zichbevindt grondig ventileren• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan tebrengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrischeschok veroorzaken.WAARSCHUWING!Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomenuitsluitend worden vervangendoor een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.Het netsnoer mag n

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 5

NEDERLANDSkan de olie terugvloeien in de compressor.• Rond het apparaat dient adequateluchtcirculatie te zijn, anders kan dittot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatieopvolgen.• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.• Zorg ervoor dat de stekker na installatie van het apparaat toegankelijk is.1.6 Onderhoud• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoer

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 6

6www.aeg.com2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT187623541 Handgreep deksel5 Dooiwaterafvoer2 Typeplaatje6 Klep:gemakkelijk te openen deksel3 Kunststof lage verdeler7 Laag vriessysteem4 Bedieningspaneel en temperatuurregeling8 Verlichting

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 7

NEDERLANDS73. BEDIENING3.1 InschakelenABCSteek dan de stekker in het stopcontact.Draai de thermostaatknop naar de volgeladen positie en wacht 24 uur voordatu voedsel in de koelkast plaatst, zodatde correcte temperatuur kan worden bereikt.Pas de thermostaatknop aan volgens dehoeveelheid opgeslagen voeding.A ThermostaatknopB Halfgeladen positieC Volgeladen positie3.2 UitschakelenDraai om het apparaat uit te zetten dethermostaatknop naar de “OFF”-positie.3.3 TemperatuurregelingDe temperatuur in

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 8

8www.aeg.com5. HET EERSTE GEBRUIK5.1 De binnenkantschoonmakenVoordat u het apparaat voor de eerstekeer gebruikt, wast u de binnenkant ende interne accessoires met lauwwarmwater en een beetje neutrale zeep omde typische geur van een nieuw productweg te nemen. Droog daarna grondigaf.Gebruik geen oplosmiddelen ofschuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.6. DAGELIJKS GEBRUIK6.1 Vers voedsel invriezenHet vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het vooreen lange periode bewaren

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 9

NEDERLANDS96.6 OpslagmandenABHang de manden aan de bovenrand vande vriezer (A) of plaats ze in de vriezer(B). Draai de handvaten voor deze tweeposities zoals getoond in de afbeeldingen zet ze vastDe manden schuiven in elkaarU kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke klantenservice7. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS7.1 Tips voor het invriezenOm u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier eenpaar belangrijke tips:• de maximale hoeveelheid voedsel diein 24 uur ingevroren k

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 10

10 www.aeg.com8. ONDERHOUD EN REINIGINGLET OP!Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.Het koelcircuit van dit apparaatbevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegdetechnici.8.1 Periodieke reiniging1.2.3.Schakel het apparaat uit.Trek de stekker uit het stopcontact.Maak het apparaat en toebehorenregelmatig schoon met warm wateren neutrale zeep. Maak de afsluitingvan het deksel voorzichtig schoon.4. Maak

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 11

NEDERLANDS4.Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.5. Laat het deksel open om onaangename geurtjes te voorkomen.11Als uw apparaat aan blijft staan,vraag dan iemand om het zo nuen dan te controleren, om tevoorkomen dat het bewaardevoedsel bederft als de stroomuitvalt.9. PROBLEMEN OPLOSSENLET OP!Voordat u storingen opspoort,de stekker uit het stopcontacttrekken.Het opsporen van storingen dieniet in deze handleiding vermeldzijn, dient te worden verrichtdoor een gekwalificeerd techn

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 12

12 www.aeg.comProbleemEr is te veel rijp enijs.Mogelijke oorzaakOplossingDe kist is kortgeledenaangezet en de temperatuur is nog steeds tehoog.Raadpleeg "Alarm hogetemperatuur".De producten zijn niet opde juiste wijze verpakt.Pak de producten beter in.Het deksel is niet goedControleer of het dekseldicht of niet strak genoeg goed sluit en dat de pakgesloten.kingen onbeschadigd enschoon zijn.De temperatuur is nietgoed ingesteld.Stel een hogere temperatuur in.De dop van de waterafvoer bevindt zich

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 13

NEDERLANDSProbleemMogelijke oorzaak13OplossingHet voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen totparaat werd geplaatstkamertemperatuur voordatwas te warm.u het opslaat.In te vriezen productenzijn te dicht bij elkaar geplaatst.Plaats de producten zodanig dat koude lucht daartussen kan circuleren.Het deksel is te vaak geo- Probeer het deksel niet tepend.vaak te openen.Het deksel is lang opengeweest.Laat het deksel niet langeropen dan nodig is.Het is te koud in devriezer.De temperatuur is nietgoed

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 14

14 www.aeg.comWAARSCHUWING!Verwijder de afdekking van hetlampje op het moment van vervangen niet.Laat de vriezer niet werken als deafdekking van het lampje beschadigd is of ontbreekt.10. MONTAGE10.1 OpstellingWAARSCHUWING!Wanneer u een oud apparaatmet een slot of een vergrendeling op het deksel afvoert, moetu ervoor zorgen dat dit onklaarwordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinderen erin opgesloten raken.De stekker van het apparaatmoet na installatie toegankelijkzijn.Dit apparaat kan in een

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 15

NEDERLANDS11. LAWAAITijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).SSSRRR!HISSS!OKUBLSSSRRR!HISSS!SSSRRR!HISSS!BBICCLK!BRRR!!CLICK!BRRR!CRACCLICK!BRRR!K!15

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 16

16 www.aeg.comBLUBB!CRACK!BLUBB!CRACK!12. TECHNISCHE GEGEVENSAfmetingenHoogte x Breedte x Diepte(mm):876 × 1201 × 665TijdsduurOverige technische informatieis vermeld op het typeplaatjeaan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.53 uur13. MILIEUBESCHERMINGRecycle de materialen met hetsymbool . Gooi de verpakking ineen geschikte verzamelcontainer omhet te recyclen.Help om het milieu en devolksgezondheid te beschermen enrecycle het afval van elektrische enelektronische apparaten. Gooiap

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 17

ENGLISH17CONTENTS1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 18

18 www.aeg.com1.SAFETY INSTRUCTIONSIn the interest of your safety and to ensure the correct use, before installingand first using the appliance, read thisuser manual carefully, including its hintsand warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important toensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save theseinstructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved orsold, so that everyone using i

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 19

ENGLISHWARNING!Any electrical component (powercord, plug, compressor) must bereplaced by a certified serviceagent or qualified service personnel to avoid hazard.1.••••Power cord must not be lengthened.2. Make sure that the power plug isnot squashed or damaged by theback of the appliance. A squashedor damaged power plug mayoverheat and cause a fire.3. Make sure that you can come tothe mains plug of the appliance.4. Do not pull the mains cable.5. If the power plug socket is loose,do not in

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 20

20 www.aeg.comcarried out by a qualified electrician orcompetent person.• This product must be serviced by anauthorized Service Centre, and onlygenuine spare parts must be used.carded together with the urbanrefuse and rubbish. The insulation foam contains flammablegases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain fromyour local authorities. Avoiddamaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used onthis appliance

JÄTÄ KOMMENTTI