AEG DBS2300 Iron käyttöohje

Käyttöohje laitteen AEG DBS2300 Iron

AEG DBS2300 Iron käyttöohje

Otteita sisältö

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 1

STEAM STATION PERFECT MODEL DBS2300D • GR • NL • F • GB

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 2

D Anleitung..........................3-20Vor der ersten Inbetriebnahmedes Geräts lesen Sie bitte dieSicherheitshinweise auf Seite 4.GR Βιβλίο οδηγιών................3-20Πριν χρησιμοποιήσετε γιαπρώτη φορά το μιξεράκι, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξειςασφαλείας στη σελίδα 4.NL Gebruiksaanwijzing.......3-20Lees het veiligheidsadvies oppagina 5 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.F M

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 3

AFCEBDPDGRNLFOGBNGMKHLIJDGRNLFTeileΕξαρτήματαOnderdelenÉlémentsA. Dampf-KnopfB. Weicher GriffC. Temperatur-WahlscheibeD. Temperatur-JustiermarkeE. TemperaturanzeigeF. Heißwasser-LeitungG. StromanzeigeH. NetzschalterI. DampfanzeigeJ. NetzkabelK. Bügeleisen-AblageL. Basis-EinheitM. Entkalkungs-EinheitN. WassertankO. MaximaleWasserstandsanzeigeP. Edelstahl-GrundplatteA. Κουμπί ατμούB. Απαλή λαβήC. Διακόπτης επιλογήςθερμοκρασίαςD. Σημ

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 4

Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείαςDGR4/30Lesen Sie die nachfolgendenAnweisungen sorgfältig durch, bevorSie das Bügeleisen zum ersten Mal inBetrieb nehmen.• Das Gerät kann von Kindernab 8 Jahren und Personen miteingeschränkten physischen,sensorischen oder geistigenFähigkeiten oder Mangel an Erfahrungoder Unkenntnis benutzt werden,wenn sie beaufsichtigt werden oder soin den Gebrauch eingewiesen wurden,dass sie das Gerät sicher verwendenkönnen und die damit verbu

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 5

Veiligheidsadvies / Consignes de sécuritéNLFLees de volgende instructiesaandachtig door voordat u hetapparaat voor de eerste keer ingebruik neemt.• Dit apparaat kan worden gebruiktdoor kinderen van 8 jaar en ouderen door mensen met beperktelichamelijke, zintuiglijke ofverstandelijke vermogens of eengebrek aan ervaring en kennis,indien zij onder toezicht staan ofinstructies hebben gekregen overhet veilig gebruiken van het apparaaten indien zij de eventuele gevarenbegrijpen. Kinderen mogen nie

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 6

Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματοςDGewebeTemperatureinstellungBügelempfehlungAcrylTrocken von links bügeln.AcetatTrocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktionbefeuchten.Nylon und PolyesterBügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.RayonBügeln von links.ViskoseVorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisungverwendet werden.SeideVon links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.Ba

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 7

Strijkschema / Tableau de repassageNLStofTemperatuurinstellingAanbeveling voor strijkenAcrylDroog strijken aan de verkeerde kant.AcetaatDroog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is ofgebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.Nylon & polyesterStrijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruikde sproeier om de stof te bevochtigen.RayonStrijken aan de verkeerde kant van de stof.ViscoseVoornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 8

Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation312DGRNLF8/301. Entfernen Sie sorgfältig alleVerpackungsmaterialien.Positionieren Sie dasDampfbügeleisen horizontalauf dem Bügelbrett oder aufeiner hitzebeständigen, sicherenOberfläche, die auf gleicher Höhe mitdem Bügelbrett ist. Wickeln Sie das Netzkabel und dieDampfleitung ab und glätten Siediese.2. Entfernen Sie den Wassertank,indem Sie den Schlitz an derUnterseite greifen und ihn sanft vonder Basis-Ein

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 9

1DGRNL2FGBDGRNLF4. Leeren Sie den Wassertank,um Fremdpartikel, die vomHerstellungsprozess zurückgebliebensind, herauszuspülen.5. Füllen Sie den Wassertankerneut, verwenden Sie dafür kaltesLeitungswasser.6. Setzen Sie den Wassertank in dieBasis-Einheit ein. Stellen Sie sicher,dass der Wassertank sicher an seinemPlatz einrastet.4. Αδειάστε το δοχείο νερού για να τοξεπλύνετε από τυχόν ξένα σωματίδιατα οποία ενδέχεται να

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 10

Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation127. Schließen Sie das Gerät an dieStromversorgung an. Drücken Sieden Netzschalter.8. Drehen Sie die TemperaturWahlscheibe im Uhrzeigersinn biszur maximalen Einstellung. Dannleuchtet die Temperaturanzeige amBügeleisen auf. Sie erlischt, sobald dieeingestellte Temperatur erreicht ist.Die Temperaturanzeige schaltet sichan und ab, da die korrekte Temperaturaufrechterhalten wird.9. Wenn die Dampfanzeige leuchtet,ha

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 11

Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας / Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisationDGR1NLF2GB1. Schließen Sie das Gerät an dieStromversorgung an. Drücken Sieden Netzschalter.2. Wenn der Netzschalter gedrücktwird, leuchtet die Stromanzeige auf.Warten Sie ein bis zwei Minuten, bisdie Dampfanzeige aufleuchtet.3 Um den Dampf zu aktivieren,müssen Sie den Dampf-Knopf drücken. Wenn Sie den Dampf-Knopfausgelöst haben achten Sie bittedarauf, dass kein Dampf mehr austritt,be

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 12

Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας / Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisationDGRNLF12/304. Lassen Sie das Bügeleisen auf derAblage immer vollständig abkühlen,bevor Sie es verstauen. Sobald dasBügeleisen abgekühlt ist, leeren Sie denWassertank.5. Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALSum das Bügeleisen.6. Lassen Sie das Netzkabel immersicher aufgewickelt an der Seite desBügeleisens liegen.4. Αφήνετε πάντα το σίδερο νακρυώσει τελείω

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 13

Reinigen / Καθαρισμός / Reinigen / NettoyageDGRNLFGBDGRNLF1. Selbstreinigungs-Prozedur. Die Dampfstation verfügt über eineingebautes Reinigungssystem,das entworfen wurde, um dieDampfauslass-Düsen und dieDampfkammer frei von Fusseln undlosen mineralischen Materialien zuhalten. Stellen Sie die Dampfstationin der Nähe einer Spüle ab. Füllen Sieden Wassertank, verwenden Sie dafürkaltes Leitungswasser.2. Stellen Sie die Temperatur-Wahlscheibe auf die minimale Einstellung. Stecken Sie

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 14

Reinigen / Καθαρισμός / Reinigen / Nettoyage4. Drehen Sie die TemperaturWahlscheibe im Uhrzeigersinn biszur maximalen Einstellung.5. Bügeln Sie ein feuchtes Tuchoder Handtuch, um sämtlicheAblagerungen von der Grundplattezu entfernen.6. Stellen Sie die TemperaturWahlscheibe zurück auf dieminimale Einstellung. SchaltenSie dann die Dampfstation abund trennen Sie sie von derStromversorgung. Leeren Sieden Wassertank und lassen Siedas Bügeleisen vor der Lagerungvollständig abkühlen.GR4

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 15

Tauschen Sie die Entkalker-Patrone aus / Αντικατάσταση της φύσιγγας για τα άλατα /Vervang de antikalkcassette / Remplacement de la cartouche anticalcaireDGR3NL1F2DGRNLFGB1. Entfernen Sie den Wassertank,indem Sie den Schlitz an derUnterseite greifen und ihn sanft vonder Basis-Einheit wegziehen. LagernSie den Wassertank an einer sicherenStelle, während Sie die EntkalkerPatrone austauschen.2. Um die beste Leistung zuerzielen, empfehlen wir Ihnendie Vewendung einer

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 16

FehlersucheDProblemMögliche UrsacheLösungWasser läuft aus den Löchern derBügelsohle.Das Wasser ist in den Leitungenkondensiert weil Sie zum ersten MalDampf benutzt haben oder weil Sie es füreine Weile nicht verwendet haben.Drücken Sie den Dampf-Kontrollknopfvom Bügelbrett weg, bis das BügeleisenDampf produziert.Die Bügelsohle ist nicht heiß genug.Erhöhen Sie die Temperatur derBügelsohle.Ihr Thermostat ist fehlerhaft: dasBügeleisen ist nicht heiß genug.Kontaktieren Sie ein genehmig

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 17

Επίλυση προβλημάτων /GRΠρόβλημαΠιθανή αιτίαΕπίλυσηΕπικοινωνήστε με ένα ΕξουσιοδοτημένοΚέντρο Σέρβις.Από τις οπές της πλάκας του σίδερουεξέρχονται λευκές ριπές.Στο σίδερο έχουν συσσωρευτεί άλαταγιατί δεν καθαρίζεται τακτικά.Η πλάκα του σίδερου δεν είναι αρκετάζεστή.Αυ

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 18

Problemen oplossenNLProbleemMogelijke oorzaakOplossingEr komt water uit de gaatjes van dezoolplaat.“Er bevindt zich condenswater in hetstoomcircuit,omdat u voor het eerst stoom gebruikt ofomdat u een tijd lang geen stoom heeftgebruikt.”Druk op de stoomknop terwijl u hetstrijkijzer weg van de strijkplank houdt,totdat er stoom uitkomt.De zoolplaat is niet heet genoeg.Verhoog de temperatuur van dezoolplaat.De thermostaat is defect: het strijkijzer isniet heet genoeg.Neem contact op met een erke

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 19

Gestion des pannesFProblèmeCause possibleSolutionDe l'eau fuit par les alvéoles de lasemelle.De l’eau s’est condensée dans les conduitesparce que c’est la première fois que vousutilisez la vapeur ou parce que vous nel’avez pas utilisée depuis un certain temps.Éloignez le fer de la planche à repasseret appuyez sur la touche de contrôle dela vapeur jusqu’à production de vapeur.La semelle n'est pas assez chaude.Augmentez la chaleur de la semelle.Votre thermostat est défectueux 

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 20

Entsorgung / Απόρριψη / Verwijdering / Mise au rebutDEntsorgungDie Verpackungsmaterialien sindumweltfreundlich und wiederverwertbar.Die Kunststoffteile tragenKennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.Bitte entsorgen Sie dieVerpackungsmaterialien in einemgeeigneten Container einesWertstoffhofes.GRAltgerätVerpackungsmaterialienΔιάθεσηDas Symbolan Produkt oderVerpackungweist darauf hin, dassdas Produkt nicht mit dem normalenHausmüll entsorgt werden darf. Es mussstattdessen bei der entsp

JÄTÄ KOMMENTTI