AEG DBS7135 Iron käyttöohje

Käyttöohje laitteen AEG DBS7135 Iron

AEG DBS7135 Iron käyttöohje

Otteita sisältö

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 1

CompactPower™ DBS7135D • GR • NL • F • GBDBS7135_Safirina_SteamStation_BASE_AEG.indd 12015-05-25 10:18:14

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 2

D Anleitung...............................3–20Vor der ersten Benutzung desBügeleisens lesen Sie bitte dieSicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.GR Βιβλίο οδηγιών.....................3–20Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτηφορά το σίδερο, παρακαλούμεδιαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείαςστη σελίδα 5.NL Gebruiksaanwijzing ........3–20Lees, voordat u het strijkijzer voor deeerste keer gebrui

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 3

EKNCOADMDBGRQNLLFJRPFSGBITHGDUGRNLTeileΕξαρτήματαOnderdelenÉlémentsA. Dampf-KnopfB. Weicher GriffC. Temperatur-JustiermarkeD. Temperatur-WahlscheibeE. TemperaturanzeigeF. DampfleitungG. NetzkabelH. NetzkabelaufbewahrungI. DampferzeugerJ. WassertankK. WassertankdeckelL. MaximaleWasserstandsanzeigeM. CARESSIUM™-KeramikBügelsohleN. Bügeleisen-AblageO. Schieberegler fürDampfaktivierung (AUTOMANUELLE DAMPFFUNKTION)P. Schalter fürDampfmengenregulierungQ. Kontrollleuchte fürDampfmeng

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 4

Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dasBügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränktenphysischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oderUnkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebraucheingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damitverbundenen Gefahren verstehen.• Kinder dürfen nicht mit dem Ge

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 5

GRΔιαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τημηχανή.• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και απόάτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψηεμπειρίας και γνώσης,

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 6

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor deeerste keer in gebruik neemt.• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensenmet beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aanervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen overhet veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.• Rein

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 7

FAvant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lireattentivement les instructions suivantes.• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par despersonnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ouqui manquent d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles soient sous lasurveillance d’une personne responsable ou aient reçu des instructions concernantl’utilisation correcte de

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 8

Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματοςGewebeDTemperatureinstellungBügelempfehlungAcrylTrocken von links bügeln.AcetatTrocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktionbefeuchten.Nylon und PolyesterBügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.RayonBügeln von links.ViskoseVorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisungverwendet werden.SeideVon links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.Ba

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 9

Strijkschema / Tableau de repassageNLStofTemperatuurinstellingAanbeveling voor strijkenDAcrylDroog strijken aan de verkeerde kant.AcetaatDroog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is ofgebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.Nylon & polyesterStrijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruikde sproeier om de stof te bevochtigen.RayonStrijken aan de verkeerde kant van de stof.ViscoseVoornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruik

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 10

Erste Schritte / ΞεκινώνταςHet eerste gebruik / Première utilisationDGRNLF1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen2. Öffnen Sie den Wassertankdeckel. Füllen3. Füllen Sie den Wasserbehälter stets1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστεόλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα καιτρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα.Τοποθετήστε το σίδερο-ατμοποιητήοριζόντια πάνω στη σιδε

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 11

DBCGRNLAFGBDGRNLF4. Schließen Sie das Gerät an die5. Wenn die Temperaturanzeige6. Bügeln Sie ein altes Handtuch, um4. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητήστην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστετο διακόπτη λειτουργίας (A). Γυρίστετο διακόπτη επιλογής θερμοκρασίαςδεξιόστροφα στη μέγιστη ρύθμιση (B).Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας στοσ

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 12

Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίαςGebruiksaanwijzing / Consignes d'utilisationBADGRNLF7. Um die Dampffunktion zu aktivieren,drücken Sie den Dampfknopf 3 bis5 Sekunden lang, und lassen Sie ihn los,um einen konzentrierten Dampfstrahlauszugeben. Wenn Sie den Dampf-Knopfausgelöst haben achten Sie bitte darauf,dass kein Dampf mehr austritt, bevor Sieden Dampfbügler auf die BügeleisenAblage zurückstellen. Wir empfehlen,den Dampfknopf nur über einen kurzenZeitraum zu bet

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 13

DGRNLFGB10.Lassen Sie das Bügeleisen auf11.Bewahren Sie das Netzkabel12.Lagern Sie das BügeleisenGR10.Για να απενεργοποιήσετε το σίδερο,πιέστε το κουμπί λειτουργίας. Όταντο σίδερο κρυώσει, αδειάστε το δοχείονερού. Αποθηκεύστε το σίδεροατμοποιητή.11. Φυλάσσετε πάντα το καλώδιο στηχώρο αποθήκευσης καλωδίου στηβάση τη

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 14

ReinigenReinigen//ΚαθαρισμόςNettoyageABBADGRNLF1. Richten Sie das Gerät auf, sodass dieSicherheitsabdeckung des Dampferzeugersoben ist. Entfernen Sie die Gummiabdeckung,und lösen Sie die Sicherheitsabdeckungdes Dampferzeugers mithilfe des untenbefestigten flachen Schlüssels. Halten Siedas Gerät kopfüber über eine Spüle, um denDampferzeuger vollständig zu entleeren.Mischen Sie ein Entkalkungsmittel imangegebenen Verhältnis mit Wasser.2. Die Mischung muss mindestens 300 mlFlüs

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 15

DGRNLFGB4. Kippen Sie die Mischung aus. Füllen Sie denDampferzeuger mit klarem Wasser, und kippenSie es aus. Wiederholen Sie diesen Schritt einigeMale, bis keine Rückstände mehr zu sehen sindund kein Entkalkergeruch mehr wahrzunehmenist. Füllen Sie den Dampferzeuger vor demZusammenbau mit einem Messbecher voll klaremWasser. SCHÄDEN, DIE DURCH KALKBEDINGTEVERSTOPFUNG ENTSTANDEN SIND, SIND VONDER GARANTIE AUSGENOMMEN. Lassen Sieden Dampferzeuger nach der Reinigung nichtleer, sondern befüllen

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 16

FehlersucheDProblemBügelsohle wird trotz eingeschaltetemBügeleisen nicht heiß.Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.Mögliche UrsacheVerbindungsproblemTemperaturregelung befindet sich inStellung MINNicht genügend Wasser im Tank.LösungÜberprüfen Sie das Netzkabel, denStecker und die Steckdose.Wählen Sie die geeignete Temperatur.Füllen Sie den Wassertank (Siehe „ErsteSchritte“, Nr. 2).Dampfregler ist nicht aufStellen Sie den DampfreglerDampferzeugung eingestellt (‘MIN’).zwischen minima

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 17

Επίλυση προβλημάτωνGRΠρόβλημαΠιθανή αιτίαΕπίλυσηΗ πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο πουτο σίδερο είναι ενεργοποιημένο.Πρόβλημα σύνδεσηςΕλέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχήςισχύος, το φις και την πρίζα.Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.Το σίδερο δεν παράγει ατμό.Η λειτουργί

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 18

Problemen oplossenNLProbleemStrijkzool wordt niet warm terwijl hetstrijkijzer is ingeschakeld.Mogelijke oorzaakProbleem met de aansluitingOplossingControleer het netsnoer, de stekker enhet stopcontact.Temperatuurknop staat in de stand MIN.Selecteer een geschikte temperatuur.Onvoldoende water in het reservoir.Vul het waterreservoir (zie “Het eerstegebruik”, nr 2).Stoomknop staat in de stand voor nietstomen (‘MIN’).Zet de stoomknop tussen de minimaleen maximale stoomstand.Gekozen temperatu

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 19

Gestion des pannesFProblèmeLa semelle ne chauffe pas alors que lefer est allumé.Le fer ne produit pas de vapeur.Les fonctions jet de vapeur et jet devapeur vertical ne fonctionnent pas.De l’eau s’échappe de la semelle du ferdurant le repassage.Cause possibleProblème de raccordementSolutionVérifiez le cordon d'alimentation, lafiche et la prise.Le contrôle de température est sur laposition MIN.Choisissez la température adéquate.Manque d'eau dans le réservoir.Remplir le réservoir (vo

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 20

Entsorgung / ΑπόρριψηVerwijdering / Mise au rebutDGRNLRecyceln Sie Materialien mit dem SymbolEntsorgen Sie Geräte mit diesem. Entsorgen Sie die Verpackung inden entsprechenden Recyclingbehältern.Recyceln Sie zum Umwelt- undGesundheitsschutz elektrische undelektronische Geräte.nicht mit dem Hausmüll.SymbolBringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichenSammelstelle oder wenden Sie sich an IhrGemeindeamt.Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν τοΜην απορρίπτε

JÄTÄ KOMMENTTI