AEG DBT800 Iron käyttöohje

Käyttöohje laitteen AEG DBT800 Iron

AEG DBT800 Iron käyttöohje

Otteita sisältö

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 1

COMPACT STEAM IRON MOTION DBT800D • GR • NL • F • GB

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 2

D Anleitung...............................3–17Vor der ersten Benutzung desBügeleisens lesen Sie bitte dieSicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.GR Βιβλίο οδηγιών...................3–17Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτηφορά το σίδερο, παρακαλούμεδιαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείαςστη σελίδα 5.NL Gebruiksaanwijzing.........3–17Lees, voordat u het strijkijzer voorde eerste keer gebruikt

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 3

dDGRCNLFBIEGBHFJGKADGRNLFTeileΕξαρτήματαOnderdelenÉlémentsA. BügelsohleB. Anzeige für maximalenWasserstandC. Einfüllöffnung mitAbdeckungD. DampfstoßtasteE. DampfwahlschalterF. NetzspannungsanzeigeG. NetzkabelH. TemperaturwählerI. WassertankJ. AbstellflächeK. Taste (für Klappgriff )A. ΠλάκαB. Ένδειξη μέγιστηςστάθμης νερούC. Στόμιο πλήρωσης μεκαπάκιD. Κουμπί πίδακα ατμούE. Επιλογέας ατμούF. Ε

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 4

SicherheitshinweiseLesen Sie die nachfolgenden Anweisungensorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zumersten Mal in Betrieb nehmen.• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren undPersonen mit eingeschränkten physischen,sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oderMangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutztwerden, wenn sie beaufsichtigt werden oderso in den Gebrauch eingewiesen wurden, dasssie das Gerät sicher verwenden können und diedamit verbundenen Gefahren verstehen.• Kinder dürfen n

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 5

Υποδείξεις ασφαλείαςGRΔιαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίεςπριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τημηχανή.• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθείαπό παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και απόάτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακέςή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη ε

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 6

VeiligheidsadviesLees de volgende instructies aandachtig doorvoordat u het apparaat voor de eerste keer ingebruik neemt.• Dit apparaat kan worden gebruikt doorkinderen van 8 jaar en ouder en door mensenmet beperkte lichamelijke, zintuiglijke ofverstandelijke vermogens of een gebrek aanervaring en kennis, indien zij onder toezichtstaan of instructies hebben gekregen over hetveilig gebruiken van het apparaat en indien zijde eventuele gevaren begrijpen.• Kinderen mogen niet met het apparaat spe

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 7

Consignes de sécuritéfAvant d’utiliser l’appareil pour la premièrefois, il est impératif de lire attentivement lesinstructions suivantes.• Cet appareil peut être utilisé par des enfantsâgés de 8 ans et plus ainsi que par despersonnes dont les facultés physiques,sensorielles ou mentales sont réduites, ou quimanquent d’expérience et de connaissances,à condition qu’elles soient sous la surveillanced’une personne responsable ou aient reçu desinstructions concernant l’util

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 8

BügeltabelleGewebeAcrylDTemperatureinstellungAcetatNylon und PolyesterRayonViskoseSeideBaumwollmischgewebeWolle und WollmischgewebeBügelempfehlungTrocken von links bügeln.Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktionbefeuchten.Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktionbefeuchten.Bügeln von links.Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisungverwendet werden.Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellenverwenden.Hers

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 9

Διάγραμμα σιδερώματοςGRΎφασμαΑκρυλικόΡύθμιση θερμοκρασίαςΟξικό άλαςΝάιλον &ΠολυεστέραςΡεγιόνΒισκόζηΜετάξιΜίξεις βαμβακερώνινώνΜαλλί & μίξειςμάλλινων ινώνΒαμβακερόΚοτλέΛινόέως την ένδειξη"max"dΥποδείξεις σιδερώματοςΣτεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.Στεγνό σιδέ

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 10

StrijkschemaNLStofAcrylTemperatuurinstellingAanbeveling voor strijkenDroog strijken aan de verkeerde kant.Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtigAcetaatis of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is ofNylon & polyestergebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.Strijken aan de verkeerde kant van de stof.RayonVoornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als deViscosefabrikant dat to

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 11

Tableau de repassageFTissuAcryliqueAcétateNylon & polyesterRayonneViscoseSoieMélanges de cotonsSélecteur de température Recommandations pour le repassageRepassage à sec sur l'envers.Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humideou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ouutiliser un brumisateur pour l'humidifier.Repassage sur l'envers du tissu.Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 12

Erste Schritte / ΞεκινώνταςHet eerste gebruik / Première utilisationDGRNLF121. Vor der ersten Benutzung. EntfernenSie ggf. Reste von Klebebändernund reiben Sie das Gerät vorsichtigmit einem angefeuchteten Tuchab. Spülen Sie den Wassertank, umFremdkörper zu entfernen. Beimerstmaligen Einschalten könnenvorübergehend Dämpfe/Gerücheauftreten.2. Füllen des Dampfbüglers mitWasser. Vergewissern Sie sich,dass der Netzstecker gezogen ist.Schalten Sie den Dampfwahlschalterauf Trocken

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 13

dGRNLFGB4. Verwendung der Dampffunktion:Den Temperaturwahlschalter aufstellen. Den Dampfschalteroderaufstellen.4. Χρήση της λειτουργίας ατμού. Θέστε το διακόπτη επιλογήςήθερμοκρασίας στη θέση. Θέστε το διακόπτη επιλογής ατμούστη θέση.4. Gebruik van de stoomfunctie. Stelofde temperatuurkiezer in op. Draai de stoomkiezer naar.4. Utilisation de la fonction Vapeur.Tournez le sélecteur de températu

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 14

Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδαReiniging en onderhoud / Nettoyage et entretienDGRNLF141. Lagern Sie das Bügeleisen immerauf seiner Abstellfläche.Verwenden Sie zum Reinigen derAußenflächen ein weiches feuchtesTuch und wischen Sie anschließendtrocken. Verwenden Sie keinechemischen Lösungsmittel, dadiese die Oberfläche schädigen.Das Bügeleisen nicht mit Wasser imBehälter lagern.2. Reinigen der Bügelsohle. BehandelnSie die Bügelsohle nicht mitScheuersc

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 15

Entsorgung / ΑπόρριψηVerwijdering / Mise au rebutDRecyceln Sie Materialien mit dem SymbolEntsorgen Sie Geräte mit diesem. Entsorgen Sie die Verpackung inden entsprechenden Recyclingbehältern.Recyceln Sie zum Umwelt- undGesundheitsschutz elektrische undelektronische Geräte.nicht mit dem Hausmüll.SymbolBringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichenSammelstelle oder wenden Sie sich an IhrGemeindeamt.dGRNLFGBGRNLΑνακυκλώστε τα υλικά που φέρουν τοΜην απορρ

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 16

Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτωνDProblemMögliche UrsacheLösungBügelsohle wird trotz eingeschaltetemBügeleisen nicht heiß.VerbindungsproblemÜberprüfen Sie das Netzkabel, den Steckerund die Steckdose.Temperaturregelung befindet sich in StellungMINWählen Sie die geeignete Temperatur.Nicht genügend Wasser im Tank.Füllen Sie den Wassertank (Siehe „ErsteSchritte“, Nr. 2).Dampfregler ist nicht auf Dampferzeugungeingestellt.Stellen Sie den Dampfregler zwischenminimale un

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 17

Problemen oplossen / Gestion des pannesNLProbleemMogelijke oorzaakOplossingStrijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzeris ingeschakeld.Probleem met de aansluitingControleer het netsnoer, de stekker en hetstopcontact.Temperatuurknop staat in de stand MIN.Selecteer een geschikte temperatuur.Onvoldoende water in het reservoir.Vul het waterreservoir (zie “Het eerstegebruik”, nr 2).Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen.Zet de stoomknop tussen de minimale enmaximale stoomstand (zie

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 18

This page is left blank intentionally18

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 19

dDGRCNLFBIEGBHFJGKAGBComponentsA. SoleplateB. Maximum water levelindicatorC. Filling aperture with coverD. Steam jet buttonE. Steam selectorF. Power indicator lightG. Mains cableH. Temperature selectorI. Water tankJ. Heel restK. Push button (for foldablehandle)19

Sisällön Yhteenveto sivulla ei. 20

Safety adviceGB20Read the following instruction carefully beforeusing machine for the first time.• This appliance can be used by childrenaged from 8 years and above and personswith reduced physical, sensory or mentalcapabilities or lack of experience andknowledge if they have been given supervisionor instruction concerning use of the appliancein a safe way and understand the hazardsinvolved.• Children shall not play with the appliance.• Cleaning and user maintenance shall not bemade by chi

JÄTÄ KOMMENTTI